Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.retromarche.pl, prowadzony jest przez: KABU STORE Jakub Rzepkowski, NIP 5311709654, REGON 387211725 , („Sprzedawca”).
I. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.retromarche.pl ("Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.
2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.
II. Zasady składania i realizacji zamówień
1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
• poprzez stronę internetową www.retromarche.pl
2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.
5. Realizacja zamówienia następuje:
• w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,
• w przypadku zamówień płatnych przez przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.
• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
a) Dostępne formy płatności: PayPal, Przelewy24 (Przelewy online, płatność kartą, BLIK)
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
7. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
III. Ceny towarów
1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.
3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana w koszyku przy podsumowaniu zamówienia.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
8. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
10. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
IV. Dostawa
1. Wysyłkowa
a. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
b. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
c. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku dostarczane jest 2-8 dni roboczych .
d. Zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu 2-5 dni roboczych:
e. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 9 i pkt 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres:
Nazwa: Patryk Foltyn
Ulica: Sołecka 13/16
Kod pocztowy: 80-110
Miasto: Gdańsk
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
• Wzór formularza odstąpienia od umowy:
Patryk Foltyn, ul. Sołecka 13/16, 80-110 Gdańsk
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery transakcji [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.
6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Patryk Foltyn, ul. Sołecka 13/16, 80-110 Gdańsk, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w pkt 6 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
9. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
PROCEDURA REKLAMACYJNA 
1.Jeśli zakupiony produkt ma wadę, klient może złożyć reklamację na podstawie rekojmi wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
2.Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.
3.W przypadku niezgodnosci produktu z umowa klient ma prawo do : - naprawy -wymiany produktu na nowy -obniżenia ceny adekwatnie do spadku wartosci rzeczy wunikajacego z wady - odstapienia od umowy
4. Powyzsze roszczenia odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 1 roku od dnia dostarczenia produktu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego rozwiązania, w szczególności, gdy to proponowane przez klienta jest niemożliwe do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami
6. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialnośći dotyczącej rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
8. Reklamacje dotyczące wad towaru kilent moze kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej albo drogą elektroniczną na adres mailowy: contanctretromarche@gmail.com
9.Reklamacja powinna zawierać :
- Imie i nazwisko zamawiającego
- Adres zamieszkania
- Przedmiot reklamacji
- Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
- Żądanie klienta
- dokumentację fotograficzną przedstawiajaca wady towaru
10.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zlozenia.
11.Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji kilenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
12. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
VI. Postanowienia końcowe
1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą: (a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Weronika Pacyna, ul. Sołecka 13/16 , 80-110 Gdańsk pod adresem poczty elektronicznej: contactretromarche@gmail.com
2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2020r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.
5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.retromarche.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.