1. Postanowienia wstępne

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy Retro Marche, działający pod adresem Sołecka 13/16 80-110 Gdańsk, adres URL sklepu https://retromarche.pl/ jest Weronika Pacyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Retro Marche Weronika Pacyna pod adresem Sołecka 13/16 80-110 Gdańsk,  posiadający NIP: 5833405982, REGON: 387045391
2. Oferta sklepu internetowego skierowana jest do Konsumentów z wszystkich krajów.
3. Niniejszy regulamin określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentami umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określonego w pkt 1.1 regulaminu.
4. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać w następujący sposób:
– poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: contactretromarche@gmail.com,
– przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
2. Sprzedawca – podmiot prowadzący sklep internetowy określony w pkt 1.1. niniejszego regulaminu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym określonym w pkt. 1.1.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Klientem a Sprzedawcą, na odległość za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma, używana będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Składanie zamówienia oraz zawarcie umowy

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W toku składania zamówienia, Klient winien, każdorazowo zwrócić uwagę, czy zamówione Produkty są przeznaczone dla zamierzonego przez Klienta użytku.
3. Zakupów można dokonać poprzez wybranie ikony „Dodaj do Koszyka” oraz dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia.
4. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Klient przed potwierdzeniem zamówienia będzie miał możliwość weryfikacji zamówienia, zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu, sprawdzenia ceny całkowitej zamówienia oraz innych informacji udostępnionych Klientowi w związku z zamówieniem, jak również możliwość poprawienia stwierdzonych w tym zakresie błędów.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta, Sprzedawcy, oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia Klienta oraz wysłaniu Potwierdzenia otrzymania zamówienia, dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Produktów.
8. Umowa pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail, że zamówiony Produkt jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony (potwierdzenie wysyłki). Zamówienie pozostanie wiążące przez okres 7 dni od złożenia zamówienia i będzie stanowiło oświadczenie woli potwierdzające zawarcie Umowy z Sprzedającym, jeśli we wskazanym terminie Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wysyłki zamówionego Towaru.
9. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia wysyłki, poprzez kontakt ze Sprzedającym w sposób określony w pkt. 1.4 niniejszego regulaminu.

4. Ceny

1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich.
2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
3. Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranych przez Klienta podczas procedury składania zamówienia sposobu dostawy.
4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedającego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sprzedającego zmian cen.

5. Płatności

1. Płatności za zamówione Produkty mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów: karta VISA, karta MasterCard, PayPal, HotPay,Tpay.
2. Wybór sposób płatności następuje podczas procedury składania zamówienia
3. Płatności karatami kredytowymi podlegały będą procedurze ich weryfikacji w chwili składania zamówienia.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania złożonego zamówienia w przypadku braku uzyskania autoryzacji płatności.

6. Dostawa Produktów

1. Sprzedający zapewnia dostawę zmówionych Produktów na terenie RP.
2. Czas i sposób dostawy zależny jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Produktów, odbywa się wg zasad wybranego przez Klienta przewoźnika .
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. W celu skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej umowy, Konsument obowiązany jest złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając stosowne oświadczenia tradycyjną pocztą na adres przedsiębiorcy bądź mailowo na adres wskazany w pkt 1.1 niniejszego regulaminu, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu na podany w zakładce “Zwroty/Wymiany” adres niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
6. Koszt dostarczenia Produktów od umowy sprzedaży, której Konsument odstąpił ponosi Konsument.
7. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży oraz dostarczenia produktów od zakupu, których Konsument odstąpił, Sprzedający zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzecz, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu, Sprzedający zwraca koszty dostawy wyłącznie w przypadku odstąpienia od całego zamówienia objętego kosztami dostawy.
1) Zwrot kosztów następuje za pośrednictwem takiej samej metody, jakiej Konsument użył do dokonania płatności, chyba że płatność została uiszczona za pobraniem.
2) W przypadku złożenia zamówienia za pobraniem, zwrot kosztów nastąpi za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na podany przez Konsumenta w formularzu numer konta. W innym wypadku nie ma potrzeby podawania go.
8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy wskazane zostały w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), a należą do nich między innymi umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Wady zakupionego towaru

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne, z zastrzeżeniem spełnienia wskazanych poniżej warunków oraz z zastrzeżeniem braku odmiennych uregulowań, Klient może:
a. żądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
c. dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
3. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Produktów do Klienta).
4. Jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy sprzedanej Kupującemu, domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
5. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi jest dysponowanie przez Klienta dowodem zakupu w chwili zgłaszania roszczenia.
6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi Klient winien wystąpić z takim żądaniem do Sprzedającego za pośrednictwem poczty email bądź poczty tradycyjnej – wskazanych w pkt 1.1. Zgłoszenie reklamacyjne winno wskazywać nazwę wadliwego produktu, datę oraz nr dowodu zakupu, opis wady oraz datę stwierdzenia wady, a także oczekiwanego przez Klienta sposobu usunięcia wady.

9. Postanowienia końcowe.

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez umyślne działania lub zaniedbania Sprzedającego, za szkody spowodowane umyślnie lub rażąco niedbałe działania Sprzedającego oraz nie będzie interpretowane jako ograniczające podstawowe prawa Klienta lub obowiązki Sprzedającego wynikające z natury zawartej umowy, w szczególności przy uwzględnieniu celu zawartej umowy.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą być również interpretowane jako zmierzające do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i jednocześnie niewpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień Regulaminu. Postanowienie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne powinno być zastąpione postanowieniem ważnym, które możliwie najbardziej zbliżony odzwierciedla społeczno-ekonomiczny cel postanowienia uznanego za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa obowiązujące na terenie RP.